Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
В този речник са 30 термина започващи с буква термина.
V-L
вестибуло-лингвален

V.O.D.
(visus oculi dextri) зрение на дясното око

V.O.S.
(visus oculi sinistri) зрение на лявото око

V/Q
(scan ventilation – perfusion scan) вентилация – перфузионно сканиране

V02
максимално кислородна консумация

VA
(vertebral artery) вертебрална артерия

VAHS
(virus associated hemorrhagic syndrome) вирус асоцииран хеморагичен синдром

VAP
вентилаторно–асоциирана пневмония

VAT
(video-assisted thoracoscopy) видео-асистирана торакоскопия (ВАТС)

VBS
(vertebrobasilar system) вертебро-базиларна система (ВБС)

VC
(vital capacity) витален капацитет

VCAM-1
ICAM1 адхезионна молекула

VCF
средна скорост на съкращение на циркумферентните фибри

VCR
винкристин

VCV
(volume controlled ventilation) вентилация с контролиран обем

VEGF
съдово-ендотелен растежен фактор

VEGFR
рецептор за съдовоендотелния растежен фактор

VF
(ventricular fibrillation) камерно мъждене

VIP
вазодилатативен интестинален пептид

VL
вирусен товар

VLDL
липопротеини с много ниска плътност (ЛМНП)

VLP
(virus-like particle) вирусо-подобни частици

Vmax
максимална скорост на съкращение на контрактилните елементи при нулев товар

VO2
(volume oxygen, a measure of the amount of oxygen that the body takes in and uses) кислороден обем, показател за количеството кислород, поемано и оползотворявано от тялото

VP
1. (viral protein) вирусен белтък
2. ( Vp ) – скорост на кръвния поток проксимално от лезията

Vs
скорост на кръвния поток дистално от лезията

VSD
(ventricular septal defect) дефект на септума на камерата, дефект на камерната преграда

VT
жизнена активност (Vitality)

VWF
фактор на фон Вилебранд

Vсе
скорост на съкращение на контрактилните елементи

error: Content is protected !!