Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
В този речник са 40 термина започващи с буква термина.
t1/2
плазмен полуживот

t1/2α
време на полуразпределение

t1/2β
време на полуелиминиране (елиминационен, респ. биологичен полуживот)

TAPSE
(tricuspid annular positive systolic excursion) позитивно систолно движение на трикуспидалния клапен пръстен

TASH
(transcoronary ablation of septal hypertrophy) транскоронарна аблация на хипертрофирала преграда

TAT
тиреоглобулинови антитела

TC
общ холестерол (ОХ)

TEC
(trancient erythrocit crisis) преходна еритробластопения

TEE
(transesophageal echocardiogram) трансезофагеална ехография

TEGDMA
триетиленгликол диметакрилат

TEHC
транскутанна електрическа нервна стимулация

TFVT
(tension free vaginal tape) вагинален лентовиден стент

TG
триглицериди (ТГ)

TGF
(transforming growth factor) трансформиращ растежен фактор

TGF-β
трансформиращ растежен фактор-бета

Tid или Tds
(three times a day) три пъти на ден

TKR
T клетъчен рецептор

TLC
(total lung capacity) общ капацитет на белия дроб, тотален белодробен капацитет

TLE
темпоралнодялова епилепсия

Tmax
време за достигане на МПК

TNF-α
тумор-некротизиращ фактор-α

TOT
(transobturator tape) трансобтураторен лентовиден стент

TP53
(tumor protein p53) туморен протеин p53

tPA
тъканен плазминоген активатор

tPSA
общ PSA

TR
(jet tricuspid regurgitant jet velocity, measured in meters per second (m/s)) трикуспидална регургитантна реактивна скорост, измерена в метри за секунда (m/s);(tricuspid regurgitation) трикуспидална регургитация

TRAb
антитела към рецептора на тиреостимулиращия хормон

TRG
триглицериди

TS
тимидилат синтаза

TSH
тиреостимулиращ хормон

TSI
стимулиращ щитовидната жлеза имуноглобулин

TST
кожен туберкулинов тест на Mantoux

TTE
(transthoracic echocardiogram) трансторакална ехография

TTRS
(twin-to-twin transfusion syndrome) синдром на фето-фетална трансфузия

TTS
трансдермална терапевтична система (под форма на пластир)

TU
туберкулинова единица

TV
(tricuspid valve) трикуспидална клапа; (tidal volume) дихателен обем

TVT
(tension free vaginal tape) вагинален лентовиден стент

TX
1. (treatment) лечение
2. ( Tx ) – (transplant) трансплант

TxA1
тромбоксан А1

error: Content is protected !!