Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
В този речник са 53 термина започващи с буква термина.
S
синтетична фаза на клетъчното делене

SA
сину-атриален

SAH
(subarachnoid hemorrhage) субарахноидална хеморагия (САХ)

SAO2
кислородна сатурация

SASP
сулфасалазин

SB
стандартни бикарбонати

SBE
стандартен излишък на бази

SC
(subcutaneous) субкутанен, подкожен

SD
(standard deviation) стандартно отклонение

SDM
стандартно отклонение насреднатастойност

SDS
натриев додецил сулфат

SE
стандартна грешка

SEM
(standard error of the mean) стандартна грешка

SEMS
саморазширяващ се стент

SEN
сензитивност

SERM
селективен естрогенен рецепторен модулатор

SF
(survival fraction) фракция на преживяване; (social functioning) социално функциониране

SG
1. хранителна среда Sager-Granick
2. ( Sg ) – сегментроядрени неутрофили

SGLT2
натрий/глюкоза ко-транспортер 2

SHBG
(sex hormon binding globuline) секс-хормон свързващ глобулин

SI
индуциращи синцитии

SIADH
(syndrome of inappropriate ADH) синдром на несъответната секреция на АДХ

sICAM-1
разтворима вътреклетъчна адхезионна молекула-1

SIDS
синдром на внезапната смърт у кърмачета

SIMV
(synchronized intermittent mandatory ventilation) синхронизирана прекъсната принудителна вентилация

SIRS
(CCBO) синдром на системния възпалителен отговор

SIT
специфична имунотерапия; (social interaction test) тест за социално взаимодействие

Sl
(sublingual) сублингвален, под езика

SLE
(systemic lupus erythematous) системен еритематозен лупус

SMEI
(severe myoclonic epilepsy in infancy) синдром на Dravet

SNARI
селективен норденалин-реъптейков инхибитор

SNP
единични нуклеотидни полиморфизми

SOB
(short of breath, shortness of breath) затруднено дишане, задух

SOD
супероксид дисмутаза, ензим

SP
субстанция П

SPE
специфичност

SPECT
фотонно-емисионна компютърна томография

SPH или SPAH
(secondary pulmonary (arterial) hypertension, now known as associated pulmonary hypertension) вторична пулмонална (артериална) хипертония, сега назовавана свързана пулмонална хипертония

SPNs
солидни псевдопапиларни неоплазми

SR
1. (sinus rhythm) синусов ритъм (СР)
2. стандартно-рискова група

SS
сигмовиден синус

SS-синдром
(sick sinus sindrom) синдром на болния синус

SSI
скала за суицидна идеация на A. Beck

SSRI
селективен серотонин-реъптейков инхибитор, инхибитори на обратното захващане на серотонина

SSS
(salt-split skin) сепарирана кожа

St щаб
пръчкоядрени клетки

STAT
(immediately) незабавно; сигнален трансдюсер и активатор на транскрипцията

STEMI
миокарден инфаркт със ST-елевация

sTSH
супрасензитивен тиреостимулиращ хормон

sVCAM-1
разтворима съдовоклетъчна адхезионна молекула тип 1

SVG
(safenous vein graft) сафено-венозни графтове

Sx
стандартно отклонение

SТН
соматотропен хормон

error: Content is protected !!