Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
В този речник са 36 термина започващи с буква термина.
RA
(rheumatoid arthritis or right atrium) две значения: 1/ ревматоиден артрит или 2/дясно предсърдие; (radial artery) радиална артерия

Ra223
(radium Ra 223 dichloride) радиев [радий 223] дихлорид

RCA
(arteria coronaria dextra) дясна коронарна артерия

RCD
(rhythm and conduction disorders) ритъмни и проводни нарушения (РПН)

RCX
1. (ramus circumflexus) циркумфлексен клон на лява коронарна артерия
2. дясна циркумфлексна артерия

RD
диагонален клон

RDI
(recommended daily intake) препоръчителен дневен прием

RDW
ширина на еритроцитното разпределение

RE
(role-emotional) ролево функциониране, дължимо на емоционалното състояние

RF
(rheumatoid factor) ревматоиден фактор

RGEA
(right gastroepiploic artery) дясна гастроепиплоична артерия

RHB
(rhythmic heart beat) ритмична сърдечна дейност (РСД)

RHC
(right heart catheterization) десностранна сърдечна катетеризация

RIA
(radio immune assay) радио имунен анализ (РИА)

RIM
интермедиерен клон

RITA
(right internal thoracic artery) дясна вътрешна торакална артерия

RIVP
(ramus interventricularis posterior) заден междукамерен клон

RLL
(right lower lobe) десен долен лоб

RM
маргинален клон

RML
(right middle lobe) десен среден лоб

RN
(registered nurse) медицинска сестра, регистрирана в съсловна организация

RNS
реактивни форми на азота


Rö-графия рентгенография

ROS
реактивни форми на кислорода; свободни кислородни радикали

RP
(role-physical functioning) работа

RSV
респираторен синцитиален вирус

RT
обратна транскриптаза

rt-PA
рекомбинантен тъканен плазминогенен активатор

RT-PCR
обратна транскриптивно-полимеразна верижна реакция; полимеразна верижна реакция в реално време

RTS
оценка на травмата ревизирана

RTSc
оценка на травмата коригирана

RUL
(right upper lobe) десен горен лоб

RV
(right ventricle) дясна камера

RVH
(right ventricular hyperthrophy) деснокамерна хипертрофия

RVSP
(right ventricular systolic pressure, measured in millimeters of mercury (mmHg), found on an echocardiogram report) систолно налягане на дясната камера, измерено в милиметри живачен стълб (mmHg), установено в ехокардиографски доклад

RX
1. (prescription) рецепта
2. ( Rx ) – (treatment) лечение

error: Content is protected !!