Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
В този речник са 86 термина започващи с буква термина.
p
(p-value) ниво на значимост; ниво на статистическа значимост

P com A
(arteria communicans posterior) задна съединителна артерия

p.o.
през устата (лат. per os)

PA
(pulmonary artery) пулмонална артерия

PaCO2
парциално артериално налягане на въглеродния диоксид

PAF
тромбоцитен активиращ фактор

PAGE
полиакриламид гел-електрофореза

PAH
(pulmonary arterial hypertension) белодробна артериална хипертония

PAM
проадреномедулин

PaO2
парциално артериално налягане на кислорода

PAP
(pulmonary artery pressure) налягане в белодробната артерия

PAQR
прогестин и адипоQ рецептор

PASP
(pulmonary artery systolic pressure, measured in millimeters of mercury (mmHg)) систоличното налягане в белодробната артерия, измерено в милиметри живачен стълб (mmHg)

PAT
(paroxysymal atrial tachycardia) пароксизмална предсърдна тахикардия

Path
(pathology) патология

PAVB
(partial atrioventricular block) частичен предсърдно-камерен блок

PBMC
периферни мононуклеарни клетки

PBS
(phosphate bufferated system) фосфатно-буфериран разтвор

PC-IRV
(pressure control inverse ratio ventilation) вентилация c контролирано налягане и обърнато съотношение между инспирация и експирация

PCI
перкутанна коронарна интервенция

PCNA
пролифериращ клетъчно ядрен антиген

PCNs
панкреатични кистични неоплазми

PCNSL
първичен лимфом на централната нервна система

PCO2
парциално налягане на въглеродния диоксид

PCOS
(polycystic ovarian syndrome) синдром на поликистозни яйчници

PCP
(primary care physician) лекар в първичната медицинска помощ

PCR
(polymerase chain reaction) полимеразо-верижна реакция

PCT
прокалцитонин

PCV
(pressure controlled ventilation) вентилация с контролирано налягане

PCWP
(pulmonary capillary wedge pressure) белодробно капилярно налягане

PD
перитонеална диализа (ПД); Паркинсонова болест; постериодиафрагмален клон

PDE
фосфодиестераза (ФД)

PDGF
рецептор за тромбоцитния растежен фактор

PDT
фотодинамична терапия

PE
(pulmonary embolus) белодробна емболия; фикоеритрин

PEEP
(positive end expiratory pressure) положително крайно експираторно налягане, положително налягане в края на издишването

PET
позитронно-емисионна томография

PF
(physical functioning) физическа дейност

PFGЕ
електрофореза в пулсиращо електрофоретично поле

PFT
(pulmonary function test) изследване на белодробната функция

PGE
простагландини

PGE2
простагландин Е2

PGI2
простациклин

PGR
добър отговор на лечението с преднизон

PGRMC1
прогестеронов рецепторен и мембранен компонент

PGs
простагландини

PH
1. (pulmonary hypertension) пулмонална хипертония (БХ, ПХ)
2. ( pH ) – водороден показател

PHCR
(PH Clinicians and Researchers) лекари-специалисти по пулмонална хипертония в изследователската практика

PHL
фосфолипиди (ФЛ)

PI
протеазни инхибитори

PI3K
фосфоинозитол-3-киназа

PICA
(posterior inferior cerebellar artery) задна долна малкомозъчна артерия

PID
тазова възпалителна болест

Pit
очаквана локализация на хипофизата

Pl
плазмоцити

PLA2
фосфолипаза А2

PlGF
плацентарен растежен фактор

Plt
(platelets) тромбоцити

PMI
(point of maximal intensity) точка на максимална интензивност

PML
прогресираща мултифокална левкоенцефалопатия

PMMA
полиметилметакрилат

PNET
примитивен невроектодермален тумор

pNPP
пара-нитрофенилфосфат

PPD
пречистен протеинов дериват

PPH
(primary pulmonary hypertension, now called IPAH) първична пулмонална хипертония (сега назовавана IPAH)

PPHN
(persistent pulmonary hypertension of the newborn) персистираща пулмонална хипертония при новородени

PPV
положителна предиктивна стойност

PR
протеаза

PRC
рискова категория за бременност

PRED
преднизон

PRL
пролактином

PRN
(as needed) според потребностите; PRN (pro re nata) както е нужно

PS
1. пърформанс статус (общо състояние)
2. ( Ps ) – пулс

PSA
простатоспецифичен антиген

PSAd
(PSA density) плътност на PSA

PSAv
(PSA velocity) скорост на увеличаване на PSA

PSMA
(prostate-specific membrane antigen) простатен специфичен мембранен антиген

PT
протромбиново време

PTA
(ПТА) перктутанна транслуминална ангиопластика

PTCA
(percutaneous transluminal coronary angioplasty) перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика (ПТКА)

PTE
(pulmonary thromboembolism, pulmonary thromboendarterectomy) белодробна тромбоемболия, тромбектомия на белодробна артерия

PTH
паратхормон

PVC
поливинилхлорид

PVCU
(portio vaginalis cervicis uteri) вагинална част на маточната шийка

PVR
периферна съдова резистентност; (pulmonary vascular resistance) белодробно съдово съпротивление

PW
пулсов режим

error: Content is protected !!