Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
В този речник са 23 термина започващи с буква термина.
O2
1. Sats (oxygen saturation (percentage of oxygen in the blood) сатурация, кислородно насищане (процент на кислорода в кръвта)
2. (oxygen) кислород

OAД
Организация на американските държави

OAЕ
Организация за африканско единство(заменена отAС)

OB
(obliterative bronchiolitis, chronic rejection of a lung after transplantation) облитериращ бронхиолит, хронично отхвърляне на бял дроб след трансплантация

OCT
1. отвъдморски страни итеритории
2. оптична кохерентна томография

OCЦА
Организация на страните от Централна Америка

OD
оптична плътност

OFT
(open field test) тест открито поле

OH
хидроксидни йони

OHSS
ovarian HyperStimulation Syndrome) синдром на овариална хиперстимулация

OI
опортюнистични инфекции (ОИ)

OP
относителен риск

OPD
O-фениленамин

Opht A
(ophthalmic artery) oфталмична артерия

ORAC
(oxygen radical absorbance capacity) скала за измерване на съдържанието на антиоксидант

OS
цялостна преживяемост

OT
отвъдморска територия

OVA
овалбумин


Официален вестник на Европейския съюз(до 1 февруари 2003 г:Официален вестник на Европейските общности)


отвъдморски департамент

OИСР
Организация за икономическо сътрудничество иразвитие

OПЕК
Организация на страните — износителки на петрол

OСCE
Организация за сигурност исътрудничество вЕвропа(заменилаКСCEот1януари 1995г.)

error: Content is protected !!