Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
В този речник са 56 термина започващи с буква термина.
M-D
медио-дистален

M.O.
(modus operandi) начин на действие

MAb
(monoclonal antibody) моноклонално антитяло

MAC
(maximum acceptable concentration) максимално допустима концентрация

MAdCAM-1
адхезионна молекула

MAF
минорна алелна честота

MALT
(mucosa-associated lymphoid tissue) мукозно-асоциирана лимфоидна тъкан

MAP
(mean arterial pressure) средно артериално налягане

MBLs
метало β-лактамази

MBq
(megabecquerel) мегабекерел (106 Bq)

MCA
(middle cerebral artery) средна мозъчна артерия

MCFA
aртерия циркумфлекса феморис медиалис

mcg
микрограм (μ)

MCH
(mean corpuscular hemoglobin) средно съдържание на хемоглобин

MCHC
(mean corpuscular hemoglobin concentration) средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите

MCNs
муцинозни кистични неоплазми

MCP
метакарпофалангеална става

MCTD
(mixed connective tissue disease) смесено заболяване на съединителната тъкан

MCV
(mean corpuscular volume) среден обем на еритроцитите

MDR
множествена лекарствена резистентност

MDR-TB
(multi drug resistant tuberculosis) мултирезистентна туберкулоза

MDSC
миелоидно произхождащи супресорни клетки

MeH
(mental health) психическо здраве

MEN
множествена ендокринна неоплазия

MeV
мегаелектрон волта

MEДИА
програма за действие за насърчаване на развитието на аудио-визуалната индустрия

Mg
(magnesium) магнезий

MHC
главен комплекс на тъканна съвместимост

MHO
метаболитно здрави лица с наднормено телесно тегло/затлъстяване

MI
(myocardial infarction, also known as a heart attack) инфаркт на миокарда, известен също като сърдечен удар

MIC
минимална инхибираща концентрация (МИК)

MIU
(MUI) милиона международни единици

MLCK
миозин-лековерижната киназа

MLO
медио-латерална коса проекция

mmHg
(millimeters of mercury) милиметри живачен стълб

MMP
матриксни металопротеинази

MMSE
мини ментал тест

MMV
mandatory minute volume ventilation принудителна вентилация

MND
ХИВ-асоциирано минимално неврокогнитивно разстройство

MNGC
мултинуклеарни гигантски клетки

Mo
моноцити

MoAb
моноклонално антитяло

MODY
(maturity onset diabetes of the young) късно възникващ ювенилен диабет

MOG
миелин олигодендроцит

MP
меркаптопурин

MPAP
(mean pulmonary arterial pressure) средно белодробно артериално налягане

MR
1. (mitral regurgitation) митрална регургитация
2. среднорискова група

MR-proADM
среднорегионален проадреномедулин

MR-proANP
среднорегионален проатриален натрийуретичен пептид

MRD
минимално остатъчно заболяване /стадий от състоянието на бластите след първо приложение на химиотерапията/

MRI
(magnetic resonance imaging) магнитно резонансна томография (МРТ); meningo-radicular irritation менингорадикулерно дразнене (МРД)

MRSA
метицилин-резистентни щамове Staphylococcus aureus

MSI
микросателитна нестабилност

MSN
(Master of Science in Nursing (professional degree) магистърска образователна степен за професията (Медицинска сестра)

MVO2
максимално кислородно потребление

MБK
минимална бактерицидна концентрация

error: Content is protected !!