Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
В този речник са 50 термина започващи с буква термина.
i.p.
интраперитонеално инжектиране

I3C
индол-3-карбинол

IABP
(Intra aortic balloon pump) интрааортна балонна помпа

ICA
(internal carotid artery) вътрешна сънна артерия

ICE
интерлевкин-конвертиращензим

ICH
(intracerebral hematoma) интрацеребрален хематом

ICSI
интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди

ICU
(intensive care unit) интензивно отделение

IDL
липопротеини с междинна плътност (МПЛ)

IEA
(inferior epigastric artery) долна епигастрална артерия

IEF
изоелектрично фокусиране

IF
интринзик фактор

IFA
(immune fluorescent assay) имунофлуоресцентен анализ

IFN
интерферон

IgE
имуноглобулин Е

IGF
инсулиноподобен растежен фактор (IGF-1 и IGF-2)

IgG
имуноглобулин G

IgM
имуноглобулин М

IGRA
(Interferon Gamma Release Assay) тест, базиран на продукция на Интерферон-гама

IHC
имунохистохимично изследване

IJV
вътрешна яремна вена

IL
интерлевкин

ILO
International Labour Office); = BIT; вж. МБТ.

IMRT
интензитет модулирана лъчетерапия

INF-α
интерферон алфа

INN
International Nonproprietary Name

INR
(international normalized ratio (standardized measurement for blood clotting)) международно нормализирано съотношение (стандартизирано измерване за съсирването на кръвта)

INSTIs
интегразни инхибитори

IOTR
интраоперативна лъчетерапия

IPAH
(idiopathic pulmonary arterial hypertension) идиопатична пулмонална артериална хипертония (ИПАХ)

IPAP
(inspiratory positive airway pressure) положително налягане по време на вдишване

IPEX
X-свързана полиендокринопатия вследствие на имунна дисрегулация

IPF
идиопатична белодробна фиброза

IPMNs
интрадуктални папиларни муцинозни неоплазми

IPS
долен скалист синус

IPSS
международен простатен симптоматичен индекс

IRI
имунорезистентен инсулин

IRIS
синдром на имунна реконституция

IRR
периферна run-off резистентност

IS
инсерционна последователност

ISA
вътрешна (присъща) симпатомиметична активност

ITA
(internal thoracic artery) вътрешна торакална артерия

ITP
(idiopatic trombocitopenic purpura) идиопатична тромбоцитопенична пурпура

IU
(UI) международни единици

IUFD
(intra uterine fetal dead) вътрематочна фетална смърт

IUGR
(Intrauterine Growth Restriction) забавен вътреутробен растеж на плода

IV
intravenous) (интра)венозно

IVF/ET
in vitro оплождане/пренасяне на ембриони

IVIG
(intra venus immune globulin) интравенозен имуноглобулин

IVS
intravaginal sling) интравагинален примковиден стент; (interventricular septum) междукамерна преграда (септум)

error: Content is protected !!