Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
В този речник са 52 термина започващи с буква термина.
H+
въглеродни йони

HAD
ХИВ асоциирана деменция; асоциирано неврокогнитивно увреждане

HAV
хепатитен вирус А

Hb
(hemoglobin) хемоглобин

HbA1C
гликиран хемоглобин

HBDH
(ХБДХ) хидроксибутират дехидрогеназа

HbsAg
повърхностен антиген на хепатит В-вируса

HBV
хепатитен вирус В

HCO3
бикарбонати

hCPR
високоспецифичен C реактивен протеин

HCT
hematocrit, or the proportion of blood volume occupied by red blood cells) хематокрит (съотношение на обема на кръвта, зает от червените кръвни клетки)

HCV
хепатитен вирус С

HD
хемодиализа (ХД)

HDF
хемодиафилтрация (ХДФ)

HDL
липолротеини с висока плътност (ЛВП)

HDM
(house dust mites) Акари в домашния прах

HDS
скала на Хамилтън за депресия

HELLP
хемолиза, повишени чернодробни ензими, ниски тромбоцити

HEMA
2-хидроксиетил–метакрилат

HER1
рецептор 1 на човешкия епидермален растежен фактор

HER2
рецептор 2 на човешкия епидермален растежен фактор

HF
(ХФ) хемофилтрация

HHT
(hereditary hemorrhagic telangiectasia) наследствена хеморагична телеангиектазия

HHV-6
(human herpes virus type 6) херпесен вирус 6-ти тип

HIF-1
хипоксия-индуциран протеин комплекс

HIPEC
хипертермна интраоперативна интраперитонеална химиотерапия

HIV
човешки имунодефицитен вирус

HIVM
ХИВ асоциирана миелопатия

hK7
човешки каликреин 7

HLA
(human leukocid antigen) човешки левкоцитен антиген

HMG-CoA
хидроксиметил-глутарил-CoA

HOMA-IR
хомеостазен модел за оценка на инсулинова резистентност

HOMA-β
хомеостазен модел за оценка на инсулинова секреция

HP-NAP
неутрофил-активиращ протеин

HPCT
(haemopoetic progenitor cell transplantant) хемопоетични стволови клетки

HPF
висока митозна плътност на поле при 400 увеличение

HPLC
(high pressure liquid chromatography) високоефективна течна хроматография

HPV
човешки папилома вирус

HR
1. (heart rate) сърдечна честота
2. високорискова група

HRF
(histamine releasing factor) хистамин освобождаващ фактор

HRQoL
(health-related quality of life) качество на живот, свързано със здравето

HS
хипокампална склероза

hsCRP
високочувствителен С-реактивен протеин

HSV
(herpes simplex virus) херпес симплекс вирус

HSV-1
херпес симплекс вирус тип 1

HSV-2
херпес симплекс вирус тип 2

Ht
хематокрит

HTLV
човешки Т-левкемичен/лимфомен вирус

HTN
(hypertension) хипертония

HVS-I
(hypervariable segment I) първи хипервариабилен сегмент

HVS-II
(hypervariable segment II) втори хипервариабилен сегмент

HZV
херпес зостер вирус

error: Content is protected !!