Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
В този речник са 81 термина започващи с буква термина.
EAC
Европейска асоциация за сътрудничество

EAD
ранна следдеполаризация

EAАБ
Eвропейска агенция за авиационна безопасност

EAВ
Eвропейска агенция за възстановяване

EBV
(Epstein-Barr virus) Епщайн-Бар вирус

ECG
(electrocardiogram) електрокардиограма

ECHO
(echocardiogram (ultrasound of heart)) ехокардиография (диагностично ултразвуково изследване на сърцето)

ED50
средна ефективна доза

EDCF
ендотелно-произлизащ контрактиращ фактор

EDD
(end-diastolic (telediastolic) dimension) теледиастолен размер (ТДР); (expected date of delivery) очаквана дата на раждане (ОДР)

EDHF
ендотелно-произлизащ хиперполяризиращ фактор

EDRFs
ендотелно-произлизащи релаксиращи фактори

EDSS
(expanded disability status scale) скала на Куртцке

EDTA
(ethylene diamine tetraacetic acid) етилен-диамин тетраоцетна киселина

EF
(ejection fraction) фракция на изтласкване

EGCG
1. епигалокатехин-3-галат
2. (epigallocatechin gallate) епигалокатехин галат

EGDMA
етиленгликол диметакрилат

EGF
епидермален растежен фактор

EGFR
1. рецептор на епидермалния растежен фактор
2. ( eGFR ) – (epidermal growth factor receptor) (епидермален рецептор за растежен фактор)

EI
(erythema infectiosum) инфекциозен еритем

EIA
(enzyme immune assay) ензимен имунен анализ

EIM
(electron immune microscopic) имунна електронна микроскопия

ELISA
ензимно свързан имуносорбентен анализ

ELISpot
ензимно-свързан имуноспот анализ

EM
(erythema migrans) еритема мигранс

EMK
есенциални мастни киселини

EMS
еозинофилия-миалгия синдром

EMTRAS
спешна травма скала

eNOS
ендотелна азотен оксид-синтаза

Eo
еозинофили

EPAP
(expiratory positive airway pressure) положително налягане по време на издишване

EpCAM
епително клетъчно адхезивна молекула

EPD
еквивалентен диаметър на пациента

EPIC
ранна следоперативна интраперитонелна химиотерапия

EPMT
(elevated plus maze test) тест в повдигнат кръстосан лабиринт

ER
1. (emergency room) спешно отделение
2. ( Er ) – еритроцити

ESBLs
широкоспектърни β-лактамази

ESC
Европейско кардиологично общество

ESD
(end-systolic dimension) телесистолен размер (ТСР)

ESES
електричен епилептичен статус по време на бавновълнов сън

ET-1
ендотелин-1

ETRA или ERA
(endothelin receptor antagonist) ендотелин-рецепторен антагонист

EUA
(examination under anesthesia) преглед под анестезия

EUP
(extra-uterine pregnancy) извънматочна бременност

EUS-FNAB
тънкоиглена аспирационна биопсия под ехо-ендо контрол

EААЕ
Европейска агенция за атомна енергия

EАОС
Eвропейска агенция за околната среда

EАСТ
Европейска асоциация за свободна търговия(Стокхолмска конвенция)

EБВР
Eвропейска банка за възстановяване иразвитие

Eвратом
Eвропейска общност за атомна енергия

Eвридис
Информационна служба за образованието вЕвропа

Eврика
Европейска агенция за координиране на изследванията

Eвроконтрол
Европейска организация за безопасност на въздухоплаването

Eвростат
Европейска статистическа служба

EЗФРСР
Eвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони

EИБ
Eвропейска инвестиционна банка

EИИС
Eвропейски институт за изследване на сигурността

EИО
Eвропейска икономическа общност

EИСК
Eвропейски икономически исоциален комитет

EИФ
Eвропейски инвестиционен фонд

EИЦ
Eвропейски информационен център

EКА
Европейска космическа агенция

EКЮ
европейска валутна единица(с главни букви, когато се използва като парично означение; изписва се с малки букви, когато се използва като дума); заменена с еврото на 1януари 1999г.


Eвропейска(и)/общност(и)(до 1 декември 2009 г. — датата на влизане всила на Договора от Лисабон)

EОБХ
Eвропейски орган за безопасност на храните

EОИИ
Европейско обединение по икономически интереси


Eвропейски парламент

EПВ
Европейско патентно ведомство

EПИ
Eвропейски паричен институт

EПС
Eвропейска парична система

Eразъм
програма на Европейската общност за мобилност на студентите


Eвропейски съюз

EСФ
Eвропейски социален фонд

EСЦБ
Eвропейска система на централните банки

EФГЗ
Eвропейски фонд за гарантиране на земеделието

EФО
Eвропейска фондация за обучение

EФПГ
Eвропейски фонд за приспособяване към глобализацията

EФРР
Европейски фонда за регионално развитие

EЦБ
Eвропейска централна банка

EЦМНН
Европейски център за мониторинг на наркотици инаркомании

EЦМРК
Eвропейски център за мониторинг на расизма иксенофобията

error: Content is protected !!