Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
В този речник са 34 термина започващи с буква термина.
D & C
(dilation and curettage) дилатация и кюртаж

DA
допамин

DAD
късна следдеполаризация

DAI
индекс на активността на болестта

DB
низходящ клон

DD
(diverticulum duodeni) дуоденален дивертикул (ДД)

ddNTP
(dideoxyribonucleotide triphosphate) дидезоксирибонуклеотид трифосфат

DDST
двойно-дисков тест за синергизъм

DE
(Doppler echocardiography) доплерова ехокардиография

DE50
средноефективна доза

DES
(drug eluting stent) медикамент-излъчващ стент

DEXA
1. двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия
2. дексаметазон

DF
диадинамофореза; степени на свобода

DFS
свободна от болест преживяемост

DGA
(days gestational age) гестационна възраст на плода

DIM
дииндолиметан

DL50
средна летална доза

DLCO
(diffusion lung capacity for carbon monoxide, part of the pulmonary function test) дифузионен капацитета на белите дробове по отношение на въглеродния окис – част от изследване на белодробната функция

DLQI
дерматологичен индекс за качество на живот

DMARD
променящи болестната активност противоревматични средства

DMPT
диметил паратолуидин

DNET
дизембрионален невроепителиален тумор

DNR
даунорубицин

dNTP
(deoxyribonucleotide triphosphate) дезоксирибонуклеотид трифосфат

DO
(dissolved oxygen (in the blood)) разтворен кислород (в кръвта)

DOT
(directly observed treatment) пряко наблюдавано лечение

dp/dt
скорост на покачване на налягането

dp/dtmax
максимална скорост на покачване на налягането

DPP-4
дипептидил-пептидаза-4

DR
директна рентгенография; допаминови рецептори

DSSP
дистална симетрична сензорна полиневропатия

DST
(drug susceptibility testing) тест за лекарствена чувствителност (ТЛЧ)

DVT
(deep venous thrombosis) дълбока венозна тромбоза

Dx
(diagnosis, diagnosed) установена диагноза

error: Content is protected !!