Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
В този речник са 80 термина започващи с буква термина.
Ca
(calcium) калций

CA19-9
карбохидратен антиген

CABG
(coronary artery bypass grafting) коронарен артериаленбайпас графтинг

CAD
(coronary artery disease) заболяване на коронарната артерия

CAE
системен лупус еритематодес

cAMP
(cyclic adenosine monophpsphate) цикличен аденозинмонофосфат (цАМФ)

cART
комбинирана антиретровирусна терапия

Cath
(catheter (thin tube) or catheterization) катетър (тънка тръбичка) или катетеризация

CAVHD
непрекъсната артериовенозна хемодиализа

CBC
(complete blood count) пълна кръвна картина

CC
(canalis cervicalis) цервикален канал; кранио-каудална проекция

CCB
(calcium channel blocker) блокер на калциевите канали

CCF
(cardiac-cerebral form) сърдечно-мозъчна форма (СМФ)

CCF или CHF
(congestive heart failure) застойна сърдечна недостатъчност

CCI
индекс на коморбидностите на Charlson

CD
клъстер на диференциация

CD4+T CD4
T-лимфоцити или CD4 клетки

CDC
комплементно-зависима цитотоксична (крос-мач) реакция

CE
холестеролови естери (ХЕ)

CEA
(carcinoembryonic antigen test) тест за качествено откриване на карциноембрионичен антиген; карциноембрионен антиген

CEAP
(clinical, etiologic, anatomic, and pathophysiologic) classification класификация при венозна недостатъчност

CF
(cystic fibrosis) муковисцидоза

CFA
common femoral artery

CFU
(colony-forming unit) единица формираща колония

CGE
cobalt gray equivalent

cGMP
цикличен гуанозинмонофосфат (цГМФ)

CGRP
калцитонин ген свързан пептид

CHD
(congenital heart disease) вродено сърдечно заболяване

CHDLs
карбапенем-хидролизиращи оксацилинази

CHF
(congenital heart failure) вродена сърдечна недостатъчност

CHX
хлорхексидин

CI
(cardiac index) сърдечен индекс

CK
цитокератин; креатин-киназа; цитокини

CK-MB
креатин-киназа – MB-фракция

CKD
(chronic kidney disease) хронична бъбречна недостатъчност

CL50
средна летална концентрация

CL60
средна летална концентрация при 120 min експозиция

CLSI
Институт за клинични лабораторни стандарти

CMAI
(Cohen-Mansfield Agitation Inventory) скала за оценка на ажитацията по Коен-Мансфийлд

Cmax
максимална плазмена концентрация (МАК)

Cmin
минимална концентрация

CMV
(controlled mandatory ventilation) контролирана принудителна вентилация; (cytomegalo virus) цитомегало вирус

CN50
средна наркотична концентрация

CO
(cardiac output) сърдечен дебит

CO2
въглероден диоксид

COAD
(chronic obstructive airways disease) хронично обструктивно заболяване на дихателните пътища

COAGS
(coagulation studies) изследвания на кръвосъсирването

COMT
катехол-кислород метил-трансфераза

COPD
(chronic obstructive pulmonary disease, also known as COAD) хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

COX
циклооксигеназа

COX-1,2
циклооксигеназа-1,2

CPAP
(continuous positive airway pressure) постоянно положително налягане в дихателните пътища

CPE
ефективност на пенетрация в централната нервна система

CPK
креатинфосфокиназа

CPR
(cardiopulmonary resuscitation) кардиопулмонарна ресусцитация

CPS
комплексни парциални пристъпи

cPSA
(complexed PSA) комплексен PSA

CR
компютърна рентгенография

CR1
комплемент рецептор 1

CREAT
(Cr, creatinine) креатинин

CREB
(cAMP response element-binding protein) цАМФ отговорен елемент свързващ протеин

CREST
syndrome (limited form of scleroderma named for its common symptoms: calcinosis, Raynaud’s phenomenon, esophageal dysmotility, sclerodactyly, telangiectasia) ограничена форма на склеродермия (названието отразява типичните симптоми: калциноза, феномен на Рейно, езофагеално нарушение на моториката, склеродактилия, телангиектазия)

CRF
(chronic renal failure) хронична бъбречна недостатъчност; циркулиращи рекомбинантни форми

CRP
(C-reactive protein) C-реактивен протеин

CRS
(can’t remember squat

CSF-VL
ликворен вирусен товар

Css
плазмена концентрация при състояние на равновесие

CSWS
продължителни комплекси острие-бавна вълна по време на сън

CT или CAT Scan
(computerized tomography) компютърна томография

CTA
компютър-томографска ангиография

CTD
(connective tissue disease) заболяване на съединителната тъкан

CTEPH
(chronic thromboembolic pulmonary hypertension) хронична тромбоемболична пулмонална хипертония

CTO
(chronic total occlusion) хронична тотална оклузия

CTS
карпално-тунелен синдром

CVD
(collagen vascular disease, also known as connective tissue disease) колагенно съдово заболяване (заболяване на съединителната тъкан)

CVP
(central venous pressure) централно венозно налягане (ЦВН)

CVVHD
непрекъсната веновенозна хемодиализа

CXR
(chest x-ray) рентгеноскопия на гръден кош

CYP
цитохром P

CИВ
Съвет за икономическа взаимопомощ

error: Content is protected !!