Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
В този речник са 75 термина започващи с буква термина.
A
1. В марката наавтол (напр.: A-6, A-10, A-15).
2. Автоматна (при означаване на марка стомана, напр.: А12.., А20…).

A chor A
(arteria choroidea anterior) предна хориоидна артерия

A com A
(arteria communicans anterior) предна съединителна артерия

AaPO2
алвеоло-артериален градиент на кислорода

AB
актуални бикарбонати

ABG
(arterial blood gas) кръвно-газов анализ

ABI
(Аnkle Brachial Index) стъпално-брахиален индекс; АБИ

ACA
(anterior cerebral artery) предна мозъчна артерия

ACB
(aorto-coronary bypass) аорто-коронарен байпас

ACE
ангиотензин конветиращ ензим

ACh
ацетилхолин

ACHD
(adult congenital heart disease) възрастни пациенти с вродено сърдечно заболяване

ACP
аутистично спектрално разстройство

ACR
отношение албумин:креатинин

ACS
остър коронарен синдром

ACTH
(adrenocotricotropic hormone) аденокортикотропен хормон

ACV
предна кондиларна вена; (assist control ventilation) асистирано контролирана вентилация

AD
възходящ клон

ADMA
асиметричен диметил аргинин

ADNFLE
автозомно-доминантна нощна фронтална епилепсия

ADPEAF
автозомно-доминантна парциална епилепсия със слухови халюцинации

ADR
адримицин

AEC
aвтоматичен експонационен контрол

AF
(atrial fibrillation) предсърдно мъждене

AI
(aortic insufficiency, also known as aortic regurgitation) аортна недостатъчност (известна също като аортна регургитация)

AIA
аспирин-индуцирана астма

AICD
(automatic implanted cardiac defibrillator) автоматичен имплантиран сърдечен дефибрилатор

AIDS
синдром на придобита имунна недостатъчност

AIP
плазмен атерогенен индекс

ALL
(acute lymphocytic leukemia) остра лимфоцитна анемия

AMIEV
Association Medicale Internationale pour lEtude des conditions de Vie et de sante; = Internacional Medical Association for the Study of Living Conditions and Health; вж. АМИЕВ.

AML
(anterior mitral leaflet) предно платно на митралната клапа

ANA
(antinuclear antibody, a screening test for suspected connective tissue disease) антинуклеарни антитела – скринингово изследване при съмнение за заболяване на съединителната тъкан

ANCA
(anti-neutrophil cytoplasmic antibody) антинеутрофилно-цитоплазмени антитела

ANOVA
дисперсионен анализ.

ANP
атриален натриуретичен пептид

ANS
(autonomic nervious system) автономна нервна система

Anti-TG (TAT)
тиреоглобулинови антитела

Anti-TPO (MAT)
антитела срещу тиреоидна пероксидаза

AntiTPO
антитиреопероксидазни антитела

AP
1. алергичен ринит
2. автозомно-рецесивен тип на унаследяване
3. (ankle pressure) налягане в областта на глезена)

APAH
(associated pulmonary arterial hypertension) свързана белодробна артериална хипертония (неидиопатична форма)

APC
(atrial premature complex) предсърден комплекс при недоносени; (antigen present cell) антиген представяща клетка

APTT
активирано парциално тромбопластиново време

AR
(aortic regurgitation) аортна регургитация

ARDS
остър респираторен дистрес синдром

ARF
(acute renal failure) остра бъбречна недостатъчност

ART
(assisted reproductive technology) технология за асистирана репродукция

ARVs
антиретровирусни медикаменти

AS
(aortic stenosis) аортна стеноза

ASB
(assisted spontaneous breathing) асистирано спонтанно дишане

ASD
(atrial septal defect) дефект на предсърдно камерната преграда на сърцето (септума)

ASP
аспарагиназа

AT
ангиотензин II

ATC (код)
анатомо-терапевтичен химичен (код)

AUC area under the curve
(площ под кривата)

AV
(atrioventricular) атриовентрикуларен, предсърдно-камерен; артериовенозен/ни

AVNRT
предсърдно камерна риентри тахикардия

AXR
(abdominal X-Ray) рентгеноскопия на корема

AБИА
Асоциация на балканските информационни агенции.

AБК
1. Авиационно бойно командване.
2. Административно-битов комбинат.
3. Асоциация на българските книгоиздатели.
4. Асоциация на българските контраразузнава-чи.

AБО
Асоциация на бизнесоценителите.

AБП
Асоциация на балканските (търговски) палати; АБТП.

AБПМП
Асоциация на българските предприятия за международни превози.

AБР
1. Авиационна балис-тична ракета.
2. Асоциация на българите в Румъния.

AБРО
Асоциация на българските радио и телевизионни оператори.

AБС
Асоциация за балканско сътрудничество.

AВЧ
Антифрикционен високояк чугун, (напр.: АВЧ – 1).


1. Авиационна група
2. Адютант-генерал
3. В марката на аeрозолен генератор (напр.: АГ-Л6).
4. В марката на аeрозолен генератор (напр.: АГ-Л6).
5. Акушеро-гинекологически. АГ отделение.АГ клиника.АГ комплекс.
6. Акционерно дружество. Сименс АГ.
7. Анхидритно-глиноземен (в марката на цимент)
8. Армейски генерал.
9. Артилерийска група
10. Кабел с изолация от импрегнирана хартия в алуминиева обвивка

AГБ
Акушeро-гине-кологична болница.

AГЗ
Агенция за гражданска защита.

AЕС
Aзиатско-европейска среща

AПЕК
Азиатско-Тихоокеанско икономическо сътрудничество


Африкански съюз(заменилOAЕ; вж.http://www.africa-union.org /)

AСЕАН
Асоциация на народите от Югоизточна Азия(Бруней, Виетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мианмар, Сингапур, Тайланд иФилипините)

error: Content is protected !!